Livraison offerte à partir de 700€ d'achat.       


Conditions Générales de Vente Sweet Supply

Toutes les commandes sont enregistrées dans l’ordre de leur acceptation et réparties selon le stock disponible et les possibilités de livraison du moment, sans aucun autre engagement de notre part en ce qui concerne le délai d’exécution. Les cas de force majeure (guerre, grève générale et partielle ou lock-out, épidémies, accidents d’exploitation, incendie, pénurie de main d’œuvre ou de matières premières, etc.) dégagent les vendeurs de toute espèce de responsabilité quant à l’exécution de leurs engagements. 

Nous nous réservons le droit de réclamer à nos clients, en tout temps, des acomptes ou garanties. 

Aucune marchandise ne sera reprise, sauf stipulation expresse et écrite, et encore pour autant qu’elle nous soit restituée franco et indemne. 

En cas de décès, faillite, incapacité, suspension de paiement, dissolution ou modification de société, ou défaut de paiement d’une seule livraison, ou non-observation des conditions spéciales de paiement, nous nous réservons le droit, soit de résilier le contrat, soit de suspendre la livraison et, de toute façon, d’exiger le paiement immédiat de toutes les marchandises livrées. Nous nous réservons également le droit, pour tous les cas ci-devant énumérés, d’exiger éventuellement la restitution de la marchandise. 

Toutes les réclamations ayant trait aux marchandises livrées qui ne seront pas introduites dans les 2 jours suivants la date de l’envoi de la facture ne seront plus admises. 

Nos factures sont toujours payables à notre siège au 367 Avenue Louise, 1050 Ixelles. 

À défaut de paiement comptant ou à l’échéance fixée conformément à une stipulation particulière, écrite et formelle, l’acheteur sera redevable, d’office et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt conventionnel de 12%. En cas de non-paiement de la facture dans les 30 jours de son échéance, elle sera d’office majorée de 15% avec un minimum de 250€ à titre de dommages-intérêts ainsi fixés forfaitairement et de commun accord pour le préjudice résultant de l’exécution tardive de l’obligation de paiement, et ce indépendamment des intérêts conventionnels ci-devant mentionnés et frais de justice éventuels. Escompte pour paiement anticipé : néant. 

Les marchandises livrées restent la propriété de la firme Sweet Supply, tant qu’elles n’auront pas été payées. Les contestations qui ressortent de la compétence de la Justice de Paix seront exclusivement portées devant la Justice de Paix de Bruxelles. Les dispositions éventuelles de l’acheteur ne forment aucune dérogation à la susdite attribution de compétence ni aux autres dispositions des présentes conditions générales de vente. 

Dans le cadre de votre commande Sweet Supply est susceptible de traiter certaines de vos données à caractère personnel. Sweet Supply traitera ces données en parfaite conformité avec la législation applicable à la protection des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (le « RGPD »). Dans ce contexte, Sweet Supply a adopté une Politique Vie Privée, dont vous vous engagez à prendre connaissance. Sweet Supply s’engage en tout cas à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses mandataires les principes repris dans la Politique Vie Privée s’agissant des données à caractère personnel qu’elle serait amenée à traiter. Toutes vos questions concernant l’enregistrement et le traitement de vos données peuvent être adressées à l’adresse suivante : info@sweet-supply.com.


Verkoopvoorwaarden Sweet Supply

Alle bestellingen worden geregistreerd in de volgorde van acceptatie en gedistribueerd volgens de beschikbare voorraad en de leveringsmogelijkheden van het moment, zonder enige andere inzet van onze kant met betrekking tot de doorlooptijd. Gevallen van overmacht ( oorlog, algemene en gedeeltelijke staking of uitsluiting, epidemieën, arbeidsongevallen, brand, tekort aan arbeidskrachten of grondstoffen, enz.) ontslaat verkopers van elke vorm van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van hun verplichtingen.

We behouden ons het recht voor om op elk moment deposito's of garanties van onze klanten te claimen. 

Er worden geen goederen teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bepaald, en opnieuw op voorwaarde dat ze ons gratis en ongedeerd worden teruggegeven.

In geval van overlijden, faillissement, arbeidsongeschiktheid, opschorting van betaling, ontbinding of wijziging van bedrijf, of niet-betaling van een enkele levering, of niet-naleving van de speciale betalingsvoorwaarden, wij behouden ons het recht voor om ofwel het contract te beëindigen, de levering op te schorten en in ieder geval onmiddellijke betaling te eisen voor alle geleverde goederen. We behouden ons ook het recht voor om in een van de bovengenoemde gevallen de teruggave van de goederen te eisen.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen die niet binnen 2 dagen na de datum van verzending van de factuur worden ingediend, worden niet meer toegelaten. 

Onze facturen zijn altijd betaalbaar op ons hoofdkantoor op 367 Avenue Louise, 1050 Elsene.

Bij gebrek aan contante betaling of op de vervaldatum die is vastgesteld in overeenstemming met een specifieke, schriftelijke en formele bepaling, is de koper automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving aansprakelijk, voor een conventioneel belang van 12%. Bij niet-betaling van de factuur binnen 30 dagen na de vervaldatum, wordt deze automatisch verhoogd met 15% met een minimum van 250 € als schade-rente, dus vastgesteld tegen een vast tarief en in onderlinge overeenstemming voor het verlies als gevolg van de late uitvoering van de betalingsverplichting, ongeacht de bovengenoemde contractuele belangen en eventuele juridische kosten. Vooruitbetaling korting: nihil.

De geleverde goederen blijven eigendom van de firma Sweet Supply, zolang ze niet zijn betaald. Geschillen die voortvloeien uit de bevoegdheid van de vrederechter worden uitsluitend voorgelegd aan de vrederechter van Brussel. Eventuele bepalingen van de koper vormen geen afwijking van de bovengenoemde toerekening van bekwaamheid of de andere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Als onderdeel van uw bestelling kan Sweet Supply enkele van uw persoonlijke gegevens verwerken. Sweet Supply verwerkt deze gegevens volledig in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, en met name de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 ( « GDPR » ). In dit verband heeft Sweet Supply een privacybeleid aangenomen dat u belooft te lezen. Sweet Supply verbindt zich er in ieder geval toe om haar werknemers en agenten te respecteren en ervoor te zorgen dat de principes die zijn uiteengezet in het privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens die het zou moeten verwerken, worden nageleefd. Vragen over het opnemen en verwerken van uw gegevens kunnen worden gericht aan info@sweet-supply.com.


Allgemeine Geschäftsbedingungen von Sweet Supply

Alle Bestellungen werden in der Reihenfolge ihrer Annahme erfasst und nach dem verfügbaren Bestand und den aktuellen Liefermöglichkeiten ohne weitere Verpflichtung unsererseits in Bezug auf die Lieferzeit aufgeteilt. Höhere Gewalt (Krieg, Generalstreik und Teilstreik oder Aussperrung, Epidemien, Betriebsunfälle, Feuer, Mangel an Arbeitskräften oder Rohstoffen usw.) entbindet die Verkäufer von jeglicher Haftung für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen.

Wir behalten uns das Recht vor, von unseren Kunden jederzeit Anzahlungen oder Garantien zu verlangen. 

Keine Ware wird zurückgenommen, es sei denn, es wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart, und auch wenn sie uns frei und unversehrt zurückgegeben wird.

Im Falle von Tod, Konkurs, Unfähigkeit, Aussetzung der Zahlung, Auflösung oder Änderung der Gesellschaft oder Nichtzahlung einer einzelnen Lieferung oder Nichteinhaltung der besonderen Zahlungsbedingungen behalten wir uns das Recht vor, entweder vom Vertrag zurückzutreten, die Lieferung auszusetzen und auf jeden Fall die sofortige Bezahlung aller gelieferten Waren zu verlangen. Wir behalten uns auch das Recht vor, in allen oben genannten Fällen gegebenenfalls die Rückgabe der Ware zu verlangen.

Reklamationen in Bezug auf gelieferte Waren, die nicht innerhalb von 2 Tagen nach Rechnungsdatum eingereicht werden, sind nicht mehr zulässig. 

Unsere Rechnungen sind immer an unserem Hauptsitz in 367 Avenue Louise, 1050 Ixelles zahlbar.

Wird keine Barzahlung geleistet oder die Frist gemäß einer besonderen schriftlichen und förmlichen Vereinbarung nicht eingehalten, so schuldet der Käufer von Amts wegen und ohne vorherige Inverzugsetzung einen Vertragszins von 12%. Bei Nichtzahlung der Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit wird sie automatisch um 15% erhöht, mit einem Minimum von 250 € als SchadenAuf diese Weise festgesetzte pauschale und einvernehmlich festgesetzte Zinsen für den Schaden, der sich aus der verspäteten Erfüllung der Zahlungsverpflichtung ergibt, und zwar unabhängig von den oben genannten Vertragszinsen und etwaigen Gerichtskosten. Skonto bei Vorauszahlung: Keine.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung Eigentum der Firma Sweet Supply. Streitigkeiten, die sich aus der Zuständigkeit der Friedensjustiz ergeben, werden ausschließlich der Brüsseler Friedensjustiz vorgelegt. Etwaige Bestimmungen des Käufers stellen keine Abweichung von der vorgenannten Zuständigkeitszuweisung oder von den übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

Im Rahmen Ihrer Bestellung kann Sweet Supply einige Ihrer personenbezogenen Daten verarbeiten. Sweet Supply wird diese Daten in voller Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und insbesondere der europäischen Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 («DSGVO») verarbeiten. In diesem Zusammenhang hat Sweet Supply eine Datenschutzrichtlinie eingeführt, die Sie zur Kenntnis nehmen werden. Sweet Supply verpflichtet sich in jedem Fall, die in der Datenschutzrichtlinie festgelegten Grundsätze hinsichtlich der personenbezogenen Daten, die sie verarbeiten soll, einzuhalten und von ihren Mitarbeitern und Vertretern durchzusetzen. Alle Fragen zur Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten können an folgende Adresse gerichtet werden: info@sweet-supply.com.